понеделник, 25 май 2009 г.

Важно предложение

Предлагам след победата срещу комунистическите крадливци (СтаниШЕФ, Доги, Симо, Батко, Братко, Дончева...) и останалите никому ненужни хора в това управление на тройната коалиция, да обявим 5 Юли за официален национален празник и да има всенародни песни, танци и веселби, мотото да бъде "Отървахме се!"... и както каза един friend от Facebook, задължително трябва да се чества с парад! Какво мислите по въпроса ? :)

петък, 22 май 2009 г.

АБСУРДИ И ПРОМЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

На сайта на Оперативна програма “Регионално развитие” скромно се появи, нова, актуализирана Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ, които трябва да бъдат обявени през 2009 г.
Отваряйки таблицата и сравнявайки я с оригиналния текст на ОПРР и с предишните два официални варианта на Индикативни работни програми – за 2008 г. и от януари 2009 г., човек се натъква на доста промени, някой почти абсурдни.
Става въпрос за отпадане и подмяна на обявени още миналата година като “уж предстоящи” схеми за финансиране, с нови такива, които изобщо не съществуват в оперативната програма, а още по малко могат да получат средства от Европейския фонд за регионално развитие, като неин основен източник на финансиране.
Само за информация ще спомена, че “Регионално развитие” е една от седемте оперативни програми, по които България получава средства от Структурните фондове на ЕС. Програмата се администрира от МРРБ. За нейното финансиране за периода 2007 – 2013 г. са предвидени 1, 361 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие. До Май 2009 г. по програмата са сключени договори за 241 576 816 евро, а на бенефициентите реално са преведени едва 7 052 023 евро. Тоест степента на реално усвояване на предвидените средства е повече от отчайваща.
Първият работен вариант на Оперативната програма се появи в публичното пространство през 2005 г., след това се актуализираха и обсъждаха над 10 версии и на 5 ноември 2007 г. ОПРР получи одобрение от ЕК. В одобрения документ са заложени всички дейности, схеми, процедури, операции и приоритетни оси, които могат да бъдат финансирани по програмата до 2013 г. Там са заложени и т.нар. индикатори, по които Брюксел ще следи дали оперативната програма е изпълнена успешно, дали са постигнати заложените цели и резултати.
Но да се върнем на новата актуализирана програма на ОПРР за 2009 г. – там изненадващо в операция 1.1 “Социална инфраструктура” се появява нова схема с наименование “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Целта на схемата е: “Организиране на иновативни културни събития”. Бенефициенти са 86 общини от градските агломерационни ареали. Срокът за обявяване на процедурата е 01.09.2009 г., а предвидения бюджет: 10 000 000 евро.
Нищо лошо, биха казали много хора. Да, ако това не противоречеше на основните принципи за финансиране по Структурните фондове на ЕС, според които така наречените “меки мерки”, каквато безспорно е едно културно събитие, пък било то и иновативно, се финансират от Европейския социален фонд, а “твърдите” (инфраструктурни) проекти се финансират от Европейския фонд за регионално развитие... Учудващо е Как? и От къде? се повява подобна схема в ОП “Регионално развитие”, без да е предвидена в съгласуваната в Брюксел програма. Още по-учудващо е какво прави подобна схема в операция 1.1. “Социална инфраструктура”, чиято цел е: “Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии”. Основните дейности, финансиране по тази операция, според ОПРР (стр. 114-115) са: Реконструкция, ремонт и оборудване, одити за енергопотребление, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания до публични институции... Странно по какъв начин организацията на иновативни културни събития се свързва с тези допустими за финансиране дейности?!!!
На стр.110 в ОПРР са посочени индикаторите, по които ще се следи изпълнението на всичко операции по приоритетна ос 1 на програмата. Те са свързани с икономия на енергия, удовлетворено от подобрената здравна, социална, културна и образователна инфраструктура население, обновени индустриални зони, интегрирани планове за развитие на градските райони и увеличено население, използващо обществен транспорт. Интересно, по кой от тези индикатори ще се отнесат организираните (минимум 30 иновативни културни събития, предвидени в новопоявилата се схема)?!!!
Изненадите в новата актуализирана индикативна годишна работна програма на ОПРР не спират до тук.
В България от 2000 г. действа политика на деинституционализация. Тя предвижда децата в риск от различни домове да бъдат осиновявани, настанявани в защитени жилища или приемни семейства, както и в семейства на роднини и близки. Смисълът на този процес е намаляване броя на специализираните институции, извеждане на децата от тях и/или създаване на условия за живот в среда близка до семейната. Всичко това до някъде обяснява новопоявилата се схема “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, предложена за финансиране по операция 1.1.”Социална инфраструктура”.
Ето още какви разлики откриваме в индикативните работни програми на ОПРР по операции за последните две години:
1. Операция 1.1. “Социална инфраструктура”
Схема “Подкрепа за реконструкция/ремонт на университети” – първоначалната индикативна дата за стартиране - Ноември 2008 г., в сегашния вариант - Юни 2009 г. Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е намалена от 4 932 617 във вариант 2008 г. на 2 милиона лева сега.
Схема “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения” с Бенефициенти – Общини и индикативен старт – Май 2009 г. е отпаднала в новия вариант. Тоест за сега не се предвижда финансиране за общинските здравни и лечебни заведения.
В операция 1.1. освен за иновативни културни събития и деинституционализация на социални институции се появява още една нова схема “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура” с индикативен срок за обявяване – Август 2008 г.
2. Предвидената за месец Ноември 2009 г. схема по операция 1.3. за Обновяване на съществуващи индустриални зони няма да бъде отваряна тази година.
3. Предвидените за отваряне още през 2008 г. схеми по операции 3.1. Подобряване на туристическите атракции и 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите отново са с отложен старт за юни, юли и декември 2009 г.
4. От операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции е премахната обещаната още 2008 година схема за закупуване на машини за сметосъбиране и сметоизвозване в малки общини. По тази операция липсват още схемите за модернизация на съществуващи индустриални и бизнес зони и за реконструкция и обновяване на медицински и здравни заведения в 178 малки общини. Тук се появява нова схема за енергийна ефективност в образователната инфраструктура за по-малките общини 178 общини.
Така изглежда новата (поредната) Индикативна работна програма на ОП “Регионално развитие”. Възникват няколко въпроса:
Защо се отлагат и сменят обявените за предстоящи схеми и процедури? Как могат т.нар. Бенефициенти, които са си Бенефициери, но побългарени, да планират в кой конкурс и с какъв проект да участват? Нали смисъла на Индикативните годишни програми е да се информират Бенефициентите и да започнат подготовката на проектите предварително, особено, когато има СМР?
Въпросите са още много, но резултатът е ясен – смешните около 0,5% реално усвоени и изплатени средства по ОПРР до сега.
Вярно е, че 2009 г. е Европейската година на творчеството и иновациите, но това едва ли ни дава право да финансираме иновативни културни събития по операции за инфраструктура! Или типично по български – текстовете на оперативните програми са само за пред Брюксел, докато ни одобрят финансирането, а какво ще си правим с паричките ... ние ще си решаваме... А като дойде одитор?!!! ... Ще го почерпим!!!!...Или ще плачем дружно, че Европа ни е спряла кранчетата...

AVP Consult

четвъртък, 21 май 2009 г.

Блог на заместник кмета на гр. Варна - Свилен Крайчев

Представям Ви блога на г-н Свилен Крайчев - заместник кмет по транспорт на град Варна. Съветвам всички които се интересуват от гр. Варна, морски транспорт, бизнес, политика и др. да го включат в blogroll-a си. Адреса е :

понеделник, 18 май 2009 г.

Предстои голямото крадене (на гласове)

Азер Меликов - дясната ръка на СерГЕЙ станиШЕФ е назначен на длъжност "експерт към политическия кабинет" на Сержо, но това не му пречи да оглавява борда на "Информационно обслужване" - фирмата която брои бюлетините и извършва обработка на резултатите. Азерчо е и човека който създаде сайта Бойкостов. Т.е. дясната ръка на шефа на кражбЪта, ще събюдава дали няма да има такава на гласове, ще въвежда едни цифрички, ще прави едни изчисления... Това го приемам като: педофила да се грижи за децата в детската градина. Диабетика да живее в къща от захар. Сираче да гледа семейни колледни филми по новогодишните празници и т.н.т.... та ако си мислите, че с такива хора като Меликов в "Информационно обслужване", изборите ще бъдат честни... лъжете се, жална ни майка! За бога братя и сестри, гласувайте за да може да бъдат изметени докато е време!

събота, 16 май 2009 г.

Как ГО правят "развитите" държави

"Фернандо Луго - Президента на Парагвай не стои над правилата за движение по пътищата. Полицията му издадала фиш за глоба от 104 долара за неправилно изпреварване и нередовна шофьорска книжка." Звучи странно, но е истинска случка от последните дни, станала не в една страна членка на Европейския съюз каквато е България, ами в страна на контитента Южна Америка с население точно колкото нашето (около 6 милиона). Предлагам от тук нататук да започнем да вземаме примери за добри практики от "развитите" - Парагвай, Уругвай, Буркина Фасо, Свазиленд, Лесото, Того и прочие :)

сряда, 13 май 2009 г.

хор Александров на Евровизия 2009

Отпаднахме от Евровизия. Очакваше се. Руснаците бяха перфектни в организацията, сцената звук и всичко останало (както и се очакваше). Най - хубавото нещо в цялата Евровизия беше - кулминацията на представлението снощи (според мен), е зпълнението на Хор "Александров" (Хора на Руската червена армия) които изпяха няколко руски национални песни по време на гласуването, като Калинка, Катюша, Очи Чорние и прочие любими песни от миналото. Видео:понеделник, 11 май 2009 г.

Положението, Българино става все по - лошо

Писах за Левски. Писах за Ботев. Писах за Вапцаров. Днес обаче ще пиша за Паисий - бедния ни Паисий, защото родна "кючек култура" издаде поредното си умопомрачително творение, изпълнено с ориенталски ритми и турски език, а в припева дори се пее "...О, Паисий...". То не бяха новини на Турски език, то не бяха "Движения за права и свободи", черешката на тортата (според мен) е произведението на Орк.джамайка - кючека "Паисий Хилендарски". Не че съм расист, ама това минава всякакви граници на толерантност, етнически мир и прочие глупости с които ни заливат от екрана денонощно. Отец Паисии е олицетворението на прехода от българско средновековие към епохата на национално-освободителното културно и политическо движение и автор на "История славанобългарска" и когато разни "творци" си позволяват да използват името му в гнусен цигански кючек с цел парична облага или нещо подобно ми става едно такова тъжно и жално. Чудя се къде да повърна... а коментарите оставям на Вас.петък, 8 май 2009 г.

Весела политическа реклама

Обърнете внимание как всички си пазят "пакета" отпред, а другаря СтаниШЕФ си пази задните части :)

А тук им вкарват гол...Сержо пада... ама в скута на кой пада ? :))


via kldn