петък, 22 май 2009 г.

АБСУРДИ И ПРОМЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

На сайта на Оперативна програма “Регионално развитие” скромно се появи, нова, актуализирана Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ, които трябва да бъдат обявени през 2009 г.
Отваряйки таблицата и сравнявайки я с оригиналния текст на ОПРР и с предишните два официални варианта на Индикативни работни програми – за 2008 г. и от януари 2009 г., човек се натъква на доста промени, някой почти абсурдни.
Става въпрос за отпадане и подмяна на обявени още миналата година като “уж предстоящи” схеми за финансиране, с нови такива, които изобщо не съществуват в оперативната програма, а още по малко могат да получат средства от Европейския фонд за регионално развитие, като неин основен източник на финансиране.
Само за информация ще спомена, че “Регионално развитие” е една от седемте оперативни програми, по които България получава средства от Структурните фондове на ЕС. Програмата се администрира от МРРБ. За нейното финансиране за периода 2007 – 2013 г. са предвидени 1, 361 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие. До Май 2009 г. по програмата са сключени договори за 241 576 816 евро, а на бенефициентите реално са преведени едва 7 052 023 евро. Тоест степента на реално усвояване на предвидените средства е повече от отчайваща.
Първият работен вариант на Оперативната програма се появи в публичното пространство през 2005 г., след това се актуализираха и обсъждаха над 10 версии и на 5 ноември 2007 г. ОПРР получи одобрение от ЕК. В одобрения документ са заложени всички дейности, схеми, процедури, операции и приоритетни оси, които могат да бъдат финансирани по програмата до 2013 г. Там са заложени и т.нар. индикатори, по които Брюксел ще следи дали оперативната програма е изпълнена успешно, дали са постигнати заложените цели и резултати.
Но да се върнем на новата актуализирана програма на ОПРР за 2009 г. – там изненадващо в операция 1.1 “Социална инфраструктура” се появява нова схема с наименование “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Целта на схемата е: “Организиране на иновативни културни събития”. Бенефициенти са 86 общини от градските агломерационни ареали. Срокът за обявяване на процедурата е 01.09.2009 г., а предвидения бюджет: 10 000 000 евро.
Нищо лошо, биха казали много хора. Да, ако това не противоречеше на основните принципи за финансиране по Структурните фондове на ЕС, според които така наречените “меки мерки”, каквато безспорно е едно културно събитие, пък било то и иновативно, се финансират от Европейския социален фонд, а “твърдите” (инфраструктурни) проекти се финансират от Европейския фонд за регионално развитие... Учудващо е Как? и От къде? се повява подобна схема в ОП “Регионално развитие”, без да е предвидена в съгласуваната в Брюксел програма. Още по-учудващо е какво прави подобна схема в операция 1.1. “Социална инфраструктура”, чиято цел е: “Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии”. Основните дейности, финансиране по тази операция, според ОПРР (стр. 114-115) са: Реконструкция, ремонт и оборудване, одити за енергопотребление, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания до публични институции... Странно по какъв начин организацията на иновативни културни събития се свързва с тези допустими за финансиране дейности?!!!
На стр.110 в ОПРР са посочени индикаторите, по които ще се следи изпълнението на всичко операции по приоритетна ос 1 на програмата. Те са свързани с икономия на енергия, удовлетворено от подобрената здравна, социална, културна и образователна инфраструктура население, обновени индустриални зони, интегрирани планове за развитие на градските райони и увеличено население, използващо обществен транспорт. Интересно, по кой от тези индикатори ще се отнесат организираните (минимум 30 иновативни културни събития, предвидени в новопоявилата се схема)?!!!
Изненадите в новата актуализирана индикативна годишна работна програма на ОПРР не спират до тук.
В България от 2000 г. действа политика на деинституционализация. Тя предвижда децата в риск от различни домове да бъдат осиновявани, настанявани в защитени жилища или приемни семейства, както и в семейства на роднини и близки. Смисълът на този процес е намаляване броя на специализираните институции, извеждане на децата от тях и/или създаване на условия за живот в среда близка до семейната. Всичко това до някъде обяснява новопоявилата се схема “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, предложена за финансиране по операция 1.1.”Социална инфраструктура”.
Ето още какви разлики откриваме в индикативните работни програми на ОПРР по операции за последните две години:
1. Операция 1.1. “Социална инфраструктура”
Схема “Подкрепа за реконструкция/ремонт на университети” – първоначалната индикативна дата за стартиране - Ноември 2008 г., в сегашния вариант - Юни 2009 г. Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е намалена от 4 932 617 във вариант 2008 г. на 2 милиона лева сега.
Схема “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения” с Бенефициенти – Общини и индикативен старт – Май 2009 г. е отпаднала в новия вариант. Тоест за сега не се предвижда финансиране за общинските здравни и лечебни заведения.
В операция 1.1. освен за иновативни културни събития и деинституционализация на социални институции се появява още една нова схема “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура” с индикативен срок за обявяване – Август 2008 г.
2. Предвидената за месец Ноември 2009 г. схема по операция 1.3. за Обновяване на съществуващи индустриални зони няма да бъде отваряна тази година.
3. Предвидените за отваряне още през 2008 г. схеми по операции 3.1. Подобряване на туристическите атракции и 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите отново са с отложен старт за юни, юли и декември 2009 г.
4. От операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции е премахната обещаната още 2008 година схема за закупуване на машини за сметосъбиране и сметоизвозване в малки общини. По тази операция липсват още схемите за модернизация на съществуващи индустриални и бизнес зони и за реконструкция и обновяване на медицински и здравни заведения в 178 малки общини. Тук се появява нова схема за енергийна ефективност в образователната инфраструктура за по-малките общини 178 общини.
Така изглежда новата (поредната) Индикативна работна програма на ОП “Регионално развитие”. Възникват няколко въпроса:
Защо се отлагат и сменят обявените за предстоящи схеми и процедури? Как могат т.нар. Бенефициенти, които са си Бенефициери, но побългарени, да планират в кой конкурс и с какъв проект да участват? Нали смисъла на Индикативните годишни програми е да се информират Бенефициентите и да започнат подготовката на проектите предварително, особено, когато има СМР?
Въпросите са още много, но резултатът е ясен – смешните около 0,5% реално усвоени и изплатени средства по ОПРР до сега.
Вярно е, че 2009 г. е Европейската година на творчеството и иновациите, но това едва ли ни дава право да финансираме иновативни културни събития по операции за инфраструктура! Или типично по български – текстовете на оперативните програми са само за пред Брюксел, докато ни одобрят финансирането, а какво ще си правим с паричките ... ние ще си решаваме... А като дойде одитор?!!! ... Ще го почерпим!!!!...Или ще плачем дружно, че Европа ни е спряла кранчетата...

AVP Consult

Няма коментари:

Публикуване на коментар