петък, 12 февруари 2010 г.

ТПО Варна ще търси алтернативи за градски транспорт

Вече е ясна фирмата, която ще изпълни об­ществената поръчка за изследване и разработ­ване на алтернативни модели за организация на градския транспорт в община Варна. Резул­татите от конкурса съобщи за в Черно море Свилен Крайчев, бивш зам.-кмет и насто­ящ депутат в Народно­то събрание. По думи­те му изпълнителят на проекта е избран след съревнование между 3 български фирми. Реа­лизацията на обще­ствената поръчка е по­верена на ТПО - Варна. Фирмата разполага с огромен обем инфор­мация за транспорта в града, тъй като работи по проекта на Общия устройствен план. Това определено ще бъде от полза при изпълнение­то на общественатапоръчка, коментира Свилен Крайчев. Като припомни, че процедурата се прота­ка твърде дълго, той изрази разочарование от Закона за обществе­ните поръчки у нас. Той създава предпоставки нещата да се случват бавно и трудно. Това понякога хвърля сянка на съмнение върху про­зрачността на процеду­рите и разколебава евентуалните чуждест­ранни кандидати, кои­то също биха искали да подадат оферти, из­тъкна доскорошният зам.-кмет по въпросите на транспорта в община Варна. Относно разработка­та за алтернативни мо­дели за организация на трафика той бе катего­ричен, че задача №1 е предложението за екотранспорт. На това ще се държи най-мно­го през следващите го­дини, тъй като градски­ят транспорт е един от най-големите замърси­тели, отчете Крайчев. Според него на този етап електротранс­портът е най-добрата алтернатива. Проектът ще бъде финансиран по линия на Оперативна програма "Регионално развитие". За целта са предвидени 300 000 лв, половината от които ще бъдат използвани за работата по изследването на възможните модели, а с останалите ще се организират кръгли маси и други форми за обществен диалог.Предстои специалисти от Варна да обменят опит с колеги от Росток - град партньор по европроекта. Радвам се на това сътрудничество, защото Германия е държавата с най-добре организиран транспорт в Европа. Тя, освен това, е постигнала и най-голям напредък по отношение на внедряването на алтернативни транспортни форми, подчерта Свилен Крайчев. По думите му работата по изследването се очертава да продължи около година. Важното е да бъдат обхванати и летният сезон, когато трафикът е най - натоварен, и зимният, когато автомобилите във Варна намаляват, посочи още народният представител

Няма коментари:

Публикуване на коментар